ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES BELUX 01/2022

1° Definities, toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1. Onder “Prestatie” wordt verstaan alle goederen en diensten die het voorwerp vormen van een overeenkomst tussen de klant en Veolia Environmental Services Belux of één van haar dochterondernemingen, dewelke nader geïdentificeerd wordt in de overeenkomst waarvan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden deel uitmaken (hierna “Veolia”), ongeacht of deze het voorwerp uitmaakt van een ondertekende schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de Prestaties uitsluitend in België uitgevoerd. Onder “Acceptatievoorwaarden” wordt verstaan de voorwaarden waaraan de afvalstoffen en/of producten moeten voldoen, zoals meegedeeld door Veolia. Dit betreft voorschriften met betrekking tot de aard, kenmerken, samenstelling en omvang van de afvalstoffen en/of producten en de wijze waarop de afvalstoffen en/of producten moeten worden aangeboden. 1.2. Behoudens anders uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk overeengekomen, zijn de Prestaties van Veolia exclusief onderworpen aan onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Schriftelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden op het ogenblik van de offerte en wordt geacht deze te aanvaarden. Veolia behoudt zich het recht voor om, in geval van geldige redenen en mits een voorafgaande kennisgeving, de Algemene Verkoopvoorwaarden en Acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden en Acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.veolia.be.

2° Opmaak, looptijd en einde van de overeenkomst

2.1. De offertes en/of overeenkomsten worden opgesteld op basis van gegevens verstrekt door de klant. De klant garandeert de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens, met inbegrip van de omschrijving van de afvalstoffen en hun al dan niet gevaarlijk karakter. De offertes hebben een geldigheidsduur van één maand. Veolia behoudt zich het recht voor om voor de aanvaarding haar offerte aan te passen. Elke dergelijke wijziging aan de offerte is geldig van zodra deze aan de klant werd meegedeeld. 2.2. De overeenkomst is slechts gesloten wanneer Veolia de bestelling van de klant heeft bevestigd of wanneer Veolia overgaat tot de conforme uitvoering van de bestelling, waarbij Veolia de bestelling niet onredelijk zal weigeren. De klant erkent te zijn vertegenwoordigd door (een) geautoriseerd(e) tekenbevoegd(e) perso(o)n(en). 2.3. Conform boek XII, recht van de elektronische economie van het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Veolia kan gebruik maken van alle elektronische bestanden om het bestaan en de inhoud van de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste. 2.4. De klant zal Veolia elke toelating, technische instructie, analyseresultaat, representatieve monsterneming of elke andere inlichting, nuttig voor de correcte uitvoering van de Prestaties, tijdig bezorgen. 2.5. Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wordt de overeenkomst gesloten voor een minimumduur van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding conform art. 2.6. Na afloop van de duur wordt de overeenkomst stilzwijgend hernieuwd met opeenvolgende termijnen van gelijke duur als de initiële duur. 2.6. De overeenkomst treedt in werking op de dag van totstandkoming van de overeenkomst conform art. 2.2., tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen partijen. Indien wordt overeengekomen dat de inwerkingtreding van de overeenkomst op een andere datum valt dan de dag van totstandkoming van de overeenkomst en deze datum van inwerkingtreding niet nader wordt gespecifieerd in de overeenkomst, dan treedt de overeenkomst in werking uiterlijk 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij partijen voorafgaand aan het verstrijken van deze 3 maanden een andere datum van inwerkingtreding overeenkomen. De klant zal (1) voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding de leveringsdatum aan Veolia bevestigen. De klant zal in elk geval ten laatste vanaf de datum van inwerkingtreding (2) Veolia in staat stellen om het materiaal te leveren en de Prestatie uit te voeren en (3) de overeengekomen prijzen verschuldigd zijn aan Veolia. Indien de klant geen leveringsdatum conform (1) heeft bevestigd, kan Veolia geen wanprestatie worden verweten bij niet levering. 2.7. Er kan slechts een einde gesteld worden aan de overeenkomst per aangetekend schrijven, minimum zes maanden voor het einde van de overeenkomst. 2.8. Elke vroegtijdige opzegging van de overeenkomst door de klant is slechts mogelijk mits betaling door de klant van een “Verbrekingsvergoeding” gelijk aan 50% van het omzetcijfer (berekend op basis van de verschuldigde bedragen van huur en lediging gedurende de reeds verstreken termijn) en geëxtrapoleerd over de resterende contractuele termijn, met een minimum van €1500. Indien nog geen 12 maanden verstreken zijn, is de Verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van de nog onder de overeenkomst tot aan de vervaldag verschuldigde bedragen van huur en lediging, met een minimum van €1500. 2.9. Veolia kan de overeenkomst, in haar geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, schriftelijk beëindigen van zodra de klant zich (1) in staat van faillissement dan wel kennelijk onvermogen bevindt, toegetreden is tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie of anderszins, dan wel ontbonden werd en in vereffening is of (2) schuldig maakt aan een ernstige wanprestatie, waaronder begrepen een inbreuk op art. 2.6., 3.1, 3.4., 10.1., onverminderd het recht op schadevergoeding van Veolia. 2.10. Indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt en de klant hieraan niet heeft verholpen binnen de 15 kalenderdagen na ingebrekestelling, heeft Veolia het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, ten laste van de klant, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding van Veolia. 2.11. Indien blijkt dat de klant zich in een zodanig moeilijke financiële toestand bevindt dat hij niet meer in de mogelijkheid zal zijn om zijn contractuele verplichtingen na te komen, heeft Veolia, voor zover wettelijk toegestaan, tevens het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, mits een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen, gericht aan de klant per aangetekend schrijven, onverminderd het recht op schadevergoeding van Veolia. 2.12. Bij beëindiging van de overeenkomst door Veolia op grond van één van de bepalingen uit art. 2.9 - 2.11., heeft Veolia eveneens recht op een Verbrekingsvergoeding. 2.13. Bovendien zal Veolia bij het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, een forfaitair bedrag van €150 per container en €1100 euro per (semi)- ondergrondse container die dient te worden verwijderd, aanrekenen, onverminderd het recht voor Veolia om een hoger bedrag te vorderen in functie van de werkelijk gemaakte kosten. Indien de recipiënten niet leeg zijn, heeft Veolia de keuze om ofwel de prijs van de inzameling, het transport en de verwerking van de desbetreffende afvalstoffen en/of producten, met een minimum van €50, aan te rekenen ofwel de klant te verzoeken de afvalstoffen terug te nemen uit de recipiënten en dit op eigen risico en voor eigen rekening van de klant.

3° Werken van inzameling van afvalstoffen en producten

3.1. De klant verbindt er zich toe om de recipiënten en de op te halen afvalstoffen en producten, op een adequate plaats te plaatsen die toegankelijk is voor Veolia en zal hiertoe de vereisten zoals meegedeeld door Veolia o.a. in de Acceptatievoorwaarden, naleven. Deze plaats moet bovendien de nodige manoeuvres en handelingen voor de goede uitvoering van de Prestaties toelaten. 3.2. Gezien de prijzen vastgesteld zijn op basis van de door de klant verstrekte gegevens, garandeert deze laatste aan Veolia de juistheid en de volledigheid van de verstrekte kenmerken, met inbegrip van de omschrijving van de afvalstoffen en hun al dan niet gevaarlijk karakter. Bovendien zal de klant, op verzoek van Veolia, representatieve stalen van de afvalstoffen of producten bezorgen aan Veolia in het kader van eventuele controletesten op de aard van de op te halen afvalstoffen en producten. Veolia behoudt zich het recht voor om zelf, op elk ogenblik, de loten afvalstoffen die door de klant worden aangeboden, te controleren zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde garantie van de klant dat de loten overeenstemmen met de aangeduide gegevens met betrekking tot het afval. 3.3. De klant erkent alle nodige en nuttige informatie te hebben ontvangen over de afvalstoffen die hij in een recipiënt mag deponeren, alsook een niet-limitatieve lijst van niet-conforme afvalstoffen. Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen verwijst Veolia naar de gebruiken, definities en wettelijke klassering van afvalstoffen en meer specifiek het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. 3.4. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt het laden en vastzetten van een lading in of op het transportmiddel verzorgd door Veolia. In geen geval mag de klant de inzameling of lediging van de recipiënten, afvalstoffen en/of producten door een derde laten uitvoeren. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van Veolia zullen de recipiënten tijdens de duur van de overeenkomst uitsluitend door Veolia geledigd worden. Indien de klant dit toch toelaat, zal de klant aan Veolia alle geleden schade vergoeden. 3.5. Alle afvalstoffen en/of producten die zich niet in het recipiënt bevinden, dienen niet door Veolia te worden opgehaald. Indien Veolia deze afvalstoffen en/of producten toch ophaalt, zal de prijs voor deze inzameling, het transport en de verwerking van deze extra afvalstoffen en/of deze producten aan de klant worden doorgerekend. 3.6. Indien de klant de ledigingsfrequentie tijdelijk wenst aan te passen (bv. tijdens vakantieperiodes) zal hij Veolia hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en dit minimum 5 werkdagen voor de uitvoering van de Prestatie. Enkel indien dit tijdig werd meegedeeld, dient Veolia hiermee rekening te houden. Voor deze wijziging kan een administratieve kost worden aangerekend. De overeenkomst werd afgesloten uitgaand van een bepaalde ledigingsfrequentie. Indien het aantal uitgevoerde ledigingen, om welke reden ook, afwijkt van de afgesproken ledigingsfrequentie, kan Veolia een extra kost aanrekenen.

4° Verkoop van materiaal

4.1. Het verkochte materiaal blijft eigendom van Veolia tot de klant al zijn verplichtingen tegenover Veolia heeft vervuld, inclusief betaling van vervallen facturen en schadevergoedingen. Tot op dat ogenblik zal het de klant verboden zijn om dit materiaal op welke wijze ook te vervreemden of te bezwaren. De risico’s verbonden aan het materiaal gaan over op de klant van zodra het verkochte materiaal de exploitatiesite van Veolia of de site van de leverancier van Veolia verlaat. Voor wat betreft de plaatsing van (semi)- ondergrondse container(s) worden de levering en de installatie geacht conform te zijn uitgevoerd door de ondertekening door de klant van het document van plaatsing. 4.2. Zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij het materiaal ontvangt, is deze ontvanger verplicht het materiaal nauwkeurig te onderzoeken. Indien het geleverde materiaal door een zichtbaar gebrek is aangetast, dient de klant hiertoe, binnen de 2 werkdagen na de levering, een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde klacht per aangetekend schrijven aan Veolia te formuleren. Veolia is niet gehouden tot vrijwaring voor zichtbare gebreken meegedeeld na deze termijn. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd per aangetekend schrijven binnen een termijn van 1 maand na de levering aan Veolia worden gemeld. Veolia is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken meegedeeld na deze termijn. De klant erkent dat deze termijn voor melding van verborgen gebreken ruimschoots voldoende is gelet op de aard van het materiaal. Indien Veolia op vraag van de klant materiaal verkoopt voor dewelke zij niet als gespecialiseerde beroepsverkoper fungeert, is Veolia niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken. De klant moet een klacht steeds voldoende motiveren en hierbij zoveel als mogelijk alle technische middelen gebruiken, zoals foto en video. Bij gebrek aan tijdige voldoende gemotiveerde klacht, wordt de klant geacht het materiaal te hebben aanvaard.

5° Verhuur van materiaal

5.1. Het materiaal dat verhuurd wordt aan de klant, blijft eigendom van Veolia. Het verhuurde materiaal is voorzien van een identificatieteken dat in geen geval mag verwijderd of gewijzigd worden. Het materiaal wordt geacht in een goede staat te zijn geleverd. De klant moet bij ontvangst het materiaal nauwkeurig controleren. De in ontvangstneming geldt steeds en onherroepelijk als aanvaarding van de staat van het geleverde materiaal. Indien het materiaal of de levering door een gebrek is aangetast, moet dit schriftelijk worden gemeld op de leveringsbevestiging en in ieder geval schriftelijk binnen de 2 werkdagen na levering. Elke latere of niet-schriftelijke melding van schade wordt geacht schade te zijn die werd veroorzaakt door de klant. 5.2. (Semi)-ondergrondse container(s) worden geplaatst op verzoek en op risico van de klant. Het herstel van de locatie na het verwijderen van de (semi)- ondergrondse container is ten laste van de klant. De klant dient Veolia voorafgaandelijk aan de plaatsing van de (semi)-ondergrondse containers, een correct en volledig plan te bezorgen van de locatie (met inbegrip van bv. aanwezige kabels, leidingen enz.). Indien de klant zich niet aan deze verplichting houdt, zal Veolia niet aansprakelijk zijn voor enige schade. 5.3. De klant erkent ingelicht te zijn over het toegelaten gebruik van het materiaal en verbindt er zich toe dit na te leven. Het verhuurde materiaal mag op geen enkele wijze door een derde worden gebruikt. De klant mag de plaats van de recipiënten niet veranderen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Veolia. De klant verbindt er zich toe het materiaal als een goede huisvader te gebruiken. De klant mag op geen enkele wijze noch het materiaal, noch hun toebehoren, aanpassen. 5.4. Alle risico’s worden vanaf de levering van het materiaal aan de klant overgedragen en dit voor de volledige duur van de overeenkomst. Bijgevolg is de klant aansprakelijk voor elke diefstal, beschadiging of verlies van of schade aan het materiaal, alsook voor alle schade veroorzaakt aan derden, onafgezien of deze veroorzaakt werd door een fout van de klant of niet. De klant zal ieder verlies of schade onverwijld schriftelijk melden aan Veolia. Het beschadigde materiaal kan enkel door Veolia, naar oordeel van Veolia, worden gerepareerd of vervangen, en de kosten hiervan zijn ten laste van de klant. 5.5. Na afloop van de huurperiode geeft de klant het materiaal in originele staat terug. Terugname van het gehuurde materiaal impliceert niet dat Veolia de staat van het materiaal aanvaardt. Een eis tot schadevergoeding in geval van schade is door Veolia mogelijk binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de terugname. 5.6. Het materiaal kan niet worden onderverhuurd of in bruikleen worden gegeven aan derden, noch in onderpand worden gegeven. In geval van niet-betaling door de klant of faillissement, stopzetting of onderbreken van de activiteiten van de klant, is Veolia gerechtigd om het materiaal onmiddellijk en kosteloos terug te nemen en zich daartoe toegang te verschaffen tot de terreinen of gebouwen waar het materiaal zich bevindt. 5.7. De klant kiest zelf of het materiaal op een privéterrein of op de openbare weg wordt geplaatst. De klant is verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen inzake specifieke reglementeringen, toelatingen en veiligheidsvoorschriften (bv. toelating om de openbare weg te gebruiken, toegang van derden tot het materiaal, beveiliging tegen diefstal, signalisatie, verkeersborden, enz.). Elke kost verbonden aan het plaatsen van het materiaal op de openbare weg is ten laste van de klant.

6° Prijs

6.1. De prijzen zijn vermeld zonder BTW. De prijzen bij aanvang van de overeenkomst zijn, onder voorbehoud van art. 6.2.-6.3., deze zoals vermeld in de offerte en/of overeenkomst. 6.2. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende een periode van 30 dagen door Veolia worden gecorrigeerd met marktconforme prijzen. Klachten met betrekking tot de gecorrigeerde prijs(zetting) moeten binnen 7 kalenderdagen schriftelijk gecommuniceerd worden. Het formuleren van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. 6.3. Veolia heeft het recht om de prijzen eenzijdig te wijzigen indien zij het nodig acht deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur van deze kosten (bv. lonen, transportkosten, verwerkingskosten, wijziging van de reglementering, heffingen, grondstofprijzen, energiekosten, enz.). Een prijsherziening zal gebeuren in overeenstemming met deze wijzigingen. 6.4. Prestaties uitgevoerd op zaterdag, zondag, nachtwerk of op feestdagen zullen aan de klant worden doorgerekend volgens de officiële barema’s.

7° Betalingen

7.1. De klant ontvangt zijn factuur op elektronische wijze. Indien de klant papieren facturatie wenst, meldt de klant dit schriftelijk . Per papieren factuur wordt een administratieve kost van €5 aangerekend. 7.2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar 15 dagen na uitgiftedatum. In geval van domiciliëring zal het gefactureerde bedrag 15 dagen na de factuurdatum afgehouden worden. De klant zal ervoor zorgen dat de te debiteren rekening steeds voldoende provisie heeft. In geval van weigering van een domiciliëringsopdracht door de bank en/of post - om welke reden ook - zullen de hierdoor veroorzaakte kosten doorgerekend worden aan de klant. Elke factuur die niet betwist werd binnen de 15 dagen na uitgifte, wordt beschouwd als aanvaard door de klant. Alle betalingen dienen door de klant te worden uitgevoerd zoals vermeld op de factuur. 7.3. Elke niet tijdig betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties met zich mee. Indien de gehele factuur of een gedeelte ervan onbetaald blijft na het versturen van een ingebrekestelling, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €150. Bovendien wordt voor elke herinnering of ingebrekestelling die door Veolia wordt verstuurd een administratieve kost van €10, €40 of €150 aangerekend, naargelang het een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Veolia om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur 15 dagen na het versturen van een ingebrekestelling, maakt het totaal verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elke gedeeltelijke betaling door de klant zal eerst op de intresten en vergoedingen verrekend worden, het eventuele saldo op de hoofdsom. De klant kan de schuldvorderingen van Veolia niet overdragen en haar betalingsaanvragen kunnen niet geëndosseerd worden. De klant kan noch een betaling weigeren door zich te beroepen op een geschil dat geen rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de factuur, noch een retentierecht uitoefenen op het niet-betwiste gedeelte van de factuur. 7.4. Onverminderd art. 2.10., indien betaling van de factuur of een deel hiervan 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling niet is tussengekomen, zal Veolia de uitvoering van het contract kunnen schorsen in het nadeel van de klant. Deze schorsing laat het aanrekenen van een huurprijs voor het materiaal onverlet.

8° Uitvoeringstermijn, onderaanneming en wijzigingen aan de overeenkomst

8.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen en ledigingsdagen zijn indicatief. Noch een boete, noch schadevergoeding kan door de klant aan Veolia worden opgelegd indien dit niet werd bepaald in de overeenkomst. Indien de uitvoering van de Prestatie vertraging heeft opgelopen door een feit waarvoor Veolia niet verantwoordelijk is, zal de overeenkomst automatisch verlengd worden met een termijn gelijk aan deze vertraging. In dit geval behoudt Veolia zich het recht voor om de uitvoeringstermijn aan te passen en, indien de vertraging te wijten is aan de klant, een schadevergoeding te vragen voor de geleden schade. De klant zal zich niet kunnen beroepen op deze termijnverlenging om de overeenkomst te verbreken of om beroep te doen op een derde voor rekening van Veolia. Indien de vertraging langer dan 3 maanden duurt, heeft Veolia het recht haar prijs te herzien, teneinde rekening te houden met eventuele kostenverhogingen. 8.2. Veolia behoudt zich het recht voor om een deel of het geheel van haar Prestaties in onderaanneming te laten uitvoeren. 8.3. Elke wijziging van de bepalingen van de overeenkomst op vraag van de klant kan slechts plaatsvinden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Veolia. Veolia kan in dat geval een prijsherziening toepassen, alsook de afgesproken leveringstermijnen aanpassen. Veolia zal per wijziging aan de overeenkomst (bv. wijziging ledigingsfrequentie, wijziging administratieve zetel of leveringsadres van de klant, enz.) een administratieve kost van €35 kunnen aanrekenen.

9° Overmacht

In geval van overmacht, zijnde een omstandigheid onafhankelijk van de wil van Veolia of de klant waardoor deze geheel of gedeeltelijk verhinderd is om de verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, is degene die door de overmacht getroffen is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen en dit voor de duur van de situatie van overmacht zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Overmacht schorst de overeenkomst maar geeft het recht niet om de overeenkomst te beëindigen, tenzij de overeenkomst definitief onuitvoerbaar is geworden. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog(gevaar), opstand of oproer, elke beslissing van de overheid betreffende toelatingen en vergunningen, natuurrampen, elke onderbreking ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, brand, staking en lock-out, zowel bij Veolia als bij haar leveranciers, zonder dat deze opsomming limitatief is.

10° Risico –Verantwoordelijkheid

10.1. De niet recycleerbare afvalstoffen blijven eigendom van de klant tot op het ogenblik van hun verwijdering of verwerking. De eigendom van de recycleerbare afvalstoffen en producten wordt overgedragen aan Veolia op het ogenblik van hun inzameling. In ieder geval blijft de klant verantwoordelijk voor de risico’s en gevaren verbonden aan de afvalstoffen en producten tot na hun verwerking. De klant bevestigt op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde regelgeving inzake opslag, inzameling, verwerking en verwijdering van afvalstoffen en producten en verbindt er zich toe deze na te leven. De klant erkent bovendien geïnformeerd te zijn over de Acceptatievoorwaarden en het voorbehouden gebruik van het materiaal en verbindt zich er toe deze na te leven. De klant moet bij twijfel over de interpretatie van de Acceptatievoorwaarden of het voorbehouden gebruik Veolia onverwijld om toelichting vragen. 10.2. Als bij de inzameling, het vervoer, de opslag, het lossen of de verwerking blijkt dat de afvalstoffen of producten niet conform zijn aan de gegeven beschrijving, aan de geleverde stalen of aan de Acceptatievoorwaarden, kan Veolia, naar keuze, hetzij (a) het betreffende lot weigeren, hetzij (b) het terugsturen naar de klant, ofwel nog (c) het lot aanvaarden mits betaling door de klant van een aangepaste prijs voor de wettelijk voorziene verwerking ervan. In ieder geval dient de klant Veolia te vrijwaren voor alle kosten en schade die hieruit voortvloeien. In geval van een niet-conformiteit met betrekking tot gevaarlijk afval bedraagt deze €1.000 per ton, met een minimum van €250, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van Veolia. 10.3. De verpakking van gevaarlijke afvalstoffen en producten moet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, door de klant worden uitgevoerd in overeenstemming met de reglementering en geldende normen, zodat de verpakking gesloten en waterdicht is en alle vereiste veiligheidsgaranties vertoont met het oog op de behandeling, het vervoer en de verwerking door Veolia of haar aangestelden zonder risico. De verschillende loten van afvalstoffen en producten moeten afzonderlijk en met duidelijke identificatie gegroepeerd worden zodat de verschillende hoeveelheden van afvalstoffen en producten kunnen worden bepaald. Elke verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit, is ten laste van de klant. Het aanbrengen van etiketten wordt uitgevoerd door de klant in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de CEE-normen. Op eenvoudig verzoek, kan Veolia de klant bijkomende pictogrammen en etiketten bezorgen teneinde de identificatie van de afvalstoffen en producten te vergemakkelijken, dewelke de klant op een zichtbare plaats op de verpakte loten dient aan te brengen. 10.4. Eventuele klachten moeten per aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na facturatie (poststempel geldt als bewijs) aan Veolia duidelijk ter kennis gebracht worden. Het formuleren van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. Bij gebrek aan tijdige klacht zal de Prestatie van Veolia worden beschouwd als zijnde aanvaard. Veolia is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse materiële schade die door Veolia bij het uitvoeren van Prestaties werd veroorzaakt, en in geen geval voor onrechtstreekse schade, zoals bv. exploitatieverliezen, financiële kosten of winstderving, enz. De aansprakelijkheid van Veolia is beperkt tot het bedrag dat door de klant aan Veolia werd betaald voor de uitvoering van Prestaties gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Veolia steeds beperkt tot €50.000 per schadegeval. 10.5. Veolia is niet aansprakelijk voor de schade geleden door derden, waaronder de werknemers van de klant alsook de personen die hij onder zijn hoede heeft, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, een nadeel hebben opgelopen, tenzij deze schade een direct gevolg is van een opzettelijke fout van Veolia. 10.6. In geen geval is Veolia aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond waarvan de klant de ligging niet tijdig of niet correct aan Veolia schriftelijk heeft meegedeeld. De klant is aansprakelijk voor deze schade en zal Veolia ter zake volledig vrijwaren. 10.7. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het niet respecteren van zijn verbintenissen, alsook indien de Prestatie niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, waaronder o.a. een kost voor het verkeerd laden of overbeladen van het recipiënt, zowel in gewicht als in volume, kost voor vergeefse aanbieding, kost voor wachten, kost voor overschrijden ladingstermijn, enz. Veolia behoudt zich het recht voor om de recipiënten die een verkeerde belading of een overbelading vertonen, te weigeren. 10.8. De klant vrijwaart Veolia en haar aangestelden voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in de mate waarin de schade veroorzaakt werd door opzettelijke fout van Veolia.

11° Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Prestaties en handelsnamen blijven eigendom van Veolia. Hieronder wordt onder meer verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in deze intellectuele eigendomsrechten.

12° Informatie en verwerking persoonsgegevens

12.1. De door de klant opgegeven informatie en persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst, met als doel het verwerken en voltooien van de bestellingen, het uitvoeren van de Prestatie, de facturatie, het vaststellen van niet-naleving aan de zijde van de klant, alsook de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Veolia en alle doeleinden die hier redelijkerwijze mee verzoenbaar zijn, zoals bv. het voeren van direct marketing, waarbij Veolia optreedt als persoonsgegevens-verwerkingsverantwoordelijke. Het opgeven van onjuiste of valse informatie of persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de Algemene Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De door de klant opgegeven persoonsgegevens kunnen voor hogervermelde doeleinden met volgende categorieën van derde partijen worden gedeeld: verwerkers die e-mailmarketing en/of andere communicatiediensten aanbieden ; verwerkers die tevredenheidsenquêtes maken en/of klanten contacteren; verwerkers waarvan Veolia data aankoopt; verwerkers die logistieke diensten aanbieden en/of handelsagenten. Deze persoonsgegevens zullen enkel met derde partijen gedeeld worden die zich buiten de EU bevinden voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om een adequaat beschermingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen. Veolia behoudt zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens over te dragen aan andere entiteiten binnen de groep Veolia die optreden hetzij als persoonsgegevens-verwerker hetzij als persoonsgegevens-verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die verzoenbaar zijn met deze die hoger bepaald werden. 12.2. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de hogervermelde doeleinden te bereiken. De klant heeft het recht, naar gelang het geval en voor zover conform de toepasselijke wetgeving, om Veolia te verzoeken zijn persoonlijke gegevens te bekijken, te verbeteren of te wijzigen, te wissen of de hem betreffende verwerking te beperken, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid via het contactformulier op www.veolia.be. De klant kan indien nodig een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be). De klant kan Veolia ook steeds contacteren via be.ves.privacy.all@veolia.com.

13° Wederzijdse inlichtingen – Bewijs – Veiligheid

13.1.De klant en Veolia zullen elkaar inlichten over alle gebeurtenissen of elementen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid of de goede uitvoering van de Prestaties. 13.2. Veolia behoudt zich het recht voor en de klant stemt hiermee in dat Veolia alle bewijsmateriaal, inclusief foto’s van de situatie ter plaatse, kan aanwenden om een niet-naleving aan de zijde van de klant aan te tonen, o.a. niet-conformiteiten. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via email en kan eventueel bewijsmateriaal raadplegen via zijn account. 13.3. De klant informeert Veolia over de risico’s en bepalingen betreffende het welzijn en de veiligheid van de werknemers verbonden aan de vestiging waar de Prestaties worden geleverd. De klant verbindt er zich toe dat de plaatsen, installaties, machines en uitrustingen waar en op dewelke Veolia haar Prestaties zal uitvoeren in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetgeving. De voorschriften van de klant inzake veiligheid of coördinatie van de Prestaties kunnen slechts tegen Veolia ingeroepen worden indien ze voorafgaandelijk, officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht van en werden aanvaard door Veolia.

14° Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst en bij uitbreiding alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Veolia, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de contracterende Belgische Veoliaonderneming gelegen is, bevoegd zijn. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. Veolia heeft het recht om de desbetreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.