PRIVACY POLICY

Veolia nv-sa en haar verbonden ondernemingen in België en Luxemburg (hierna genoemd “wij” of “Veolia”) informeren u dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken, in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG”) en de toepasselijke nationale wetgeving.

De huidige nota omschrijft :

1. De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen;  

2. Draagwijdte van de verwerking van uw persoonsgegevens (welke persoonlijke informatie wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke rechtsgrond);

3. Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden; 

4. Aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden;

5. De beschermingsmaatregelen die wij voor deze persoonsgegevens nemen;

6. Uw rechten met betrekking tot deze verwerkingen;

7. Informatie m.b.t. cookies

8. Contactgegevens Data Privacy Compliance Officer en gegevensbeschermingsautoriteiten

9. Onze identificatie- en contactgegevens

De Privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Indien er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Lees meer in het document hieronder. 

Privacy Policy Website

Deze Website Privacyverklaring (hierna ‘Website Privacyverklaring’) is bedoeld voor gebruikers,
bezoekers, consumenten, klanten en partners (hierna ‘Gebruiker’) die deze website (hierna ‘Website’) bezoeken.

Lees meer in het document hieronder.